Posts

Znajdziecie tam mnóstwo artykułów jeździeckich znanych światowych marek w atrakcyjnych cenach. Najlepiej zabieg odchwasz­cza­nia wyko­ny­wać ręcz­nie, a zabie­gi opry­ski­wa­nia pre­pa­ra­ta­mi che­micz­ny­mi sto­so­wać tyl­ko w osta­tecz­no­ści. Roślina ta jest tru­ją­ca nie tyl­ko w sta­nie świe­żym, ale rów­nież zwięd­nię­ta i wysu­szo­na w sia­nie. Dostępne są spe­cjal­ne mie­szan­ki nasion ziół, któ­re znacz­nie popra­wia­ją sma­ko­wi­tość i war­tość zdro­wot­ną zie­lon­ki. to proces technologiczny obróbki materiału paszowego polegający na rozbijaniu wiązań łańcuchów skrobiowych (żelatynizacja skrobi), którego celem jest wydatny wzrost strawności tego źródła energii. Oczywiście posiadamy także szeroki wybór kantarów i derek na każdą pogodę.
„Kuszówka” powstała w oparciu ogromne doświadczenie czołowego polskiego powożącego Romana Kusza. Stawiamy bowiem nie tylko na jakość, ale również na bezpieczeństwo i wygodę - zarówno jeźdźców, jak i koni. Jak nawiązać współpracę i kupować taniej? Wszystkie wykonane zostały z bezpiecznych materiałów, odpowiednio dostosowanych do hodowli koni. Nie raz słyszałam stwierdzenie, że „trzeba mu owies uciąć, bo bryka”.Pierwszy wypas koni wio­sną nale­ży roz­po­cząć nie wcze­śniej niż przy odro­ście runi do wyso­ko­ści 10 cm, w pozo­sta­łych okre­sach dol­ną gra­ni­cę sta­no­wi do 15 cm odro­stu po poprzed­nim wypa­sie.